Algemene Voorwaarden

Praktijk Leef je Gevoel

ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn de Algemene voorwaarden, van toepassing op de diensten van praktijk Leef je Gevoel, cq  healer, reader, coach en docente Willeke Jansen.

Afspraken, afzeggingen en duur van de sessies

Sessies beginnen op het tijdstip zoals afgesproken tussen Willeke Jansen en de cliënt tijdens een voorgaande afspraak. Indien de cliënt  later dan het afgesproken tijdstip arriveert, dan gaat dit van de tijd van de duur van het consult af. Sessies duren in de regel 60 minuten of bij een relatieconsult 90 minuten, soms korter, soms langer; zulks ter beoordeling van Willeke Jansen.

Wanneer een cliënt een afspraak wenst af te zeggen, dient hij of zij dit ten minste achtenveertig uur tevoren telefonisch of per mail te doen. Wordt een afspraak voor een sessie later dan toegestaan afgezegd, of wordt ze in het geheel niet, of niet op reguliere wijze afgezegd, terwijl de cliënt op het afgesproken tijdstip verstek laat gaan, dan zal het honorarium voor de sessie volledig in rekening gebracht worden. De cliënt heeft niet het recht de gemiste afspraak kosteloos in te halen.

Op elk moment en bij ziekte kan de sessie van een live afspraak naar een afspraak op afstand omgezet worden.

Praktijk Leef je Gevoel behoudt zich het recht voor, door omstandigheden gedwongen een sessie of andere activiteit te annuleren. In dat geval zal elke

betrokken cliënt hiervan direct op de hoogte worden gesteld en kan er een nieuwe afspraak gemaakt worden.

Beperkte verantwoordelijkheid
Praktijk Leef je gevoel consulten en workshops van hoge kwaliteit, maar kan geen
verantwoordelijkheid aanvaarden voor de consequenties die cliënten verbinden aan inzichten en ideeën, mogelijkerwijs in het kader van of (mede) als gevolg van de dienstverlening van Praktijk Leef je Gevoel opgedaan.
Praktijk Leef je Gevoel sluit cliënten met psychische gezondheidsproblemen

niet op voorhand uit, maar biedt hen nadrukkelijk geen psychotherapeutische hulp; daarvoor zijn zij op andere hulpverleners aangewezen.

Tarieven, facturen en betalingen

Particuliere cliënten, bedrijven en organisaties ontvangen voorafgaand aan de geleverde dienst een factuur die voorafgaand aan de dienst betaald dient te worden. Indien deze niet betaald is, dan kan de sessie niet doorgaan.

Praktijk Leef je gevoel verstuurt uitsluitend elektronische facturen (per e-mail).

Facturen dienen te worden voldaan binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn. Voor elke week waarmee deze betalingstermijn wordt overschreden, is de cliënt de wettelijk geregelde rente- en administratiekosten verschuldigd. Te laat betaalde vorderingen zijn, inclusief de bijkomende rente- en administratiekosten, onmiddellijk opeisbaar.

Persoonsgegevens en vertrouwelijkheid
Cliënten stemmen toe in de opslag en verwerking van hun persoonsgegevens, voor zover deze relevant zijn voor de administratie van Praktijk Leef je Gevoel.
Praktijk Leef je Gevoel slaat zo min mogelijk gegevens op, gaat daarmee zorgvuldig om en zal deze nimmer ter hand stellen aan derden, behalve wanneer
daartoe een onontkoombare wettelijke verplichting bestaat. Al hetgeen dat tijdens individuele gesprekken aan de orde komt, wordt vertrouwelijk behandeld. In algemene zin kan Willeke Jansen, bijvoorbeeld voor supervisiedoeleinden of
marketingdoeleinden, mededelingen doen over de gesprekken, maar Willeke Jansen doet al het mogelijke om daarbij de identiteit (naam en kenmerkende details) van de betreffende cliënt verborgen te houden.

Er worden gespreksopnames gemaakt, welke maximaal 2 maanden bewaard worden en enkel opgestuurd worden aan de cliënt.

Lees de actuele privacyverklaring voor nadere details over de verwerking van persoonsgegevens door

Praktijk Leef je Gevoel

Geschillen
Praktijk Leef je Gevoel is aangesloten bij beroepsvereniging het CAT.
Wanneer een cliënt een klacht heeft en er niet uitkomt met Praktijk Leef je Gevoel, dan kan hij of zij een beroep doen op de klachtencommissie van het CAT.
Wanneer er tussen cliënt en Willeke Jansen een geschil ontstaat dat naar de opvatting van beiden of een van beiden niet binnen het kader van de consulten kan worden opgelost, dan worden de sessies stopgezet.

Beide partijen verplichten zich in dat geval de financiële afwikkeling (restitutie van vooruitbetaalde sessies, dan wel betaling van reeds genoten sessies) ten spoedigste, doch uiterlijk binnen twee weken te doen plaatsvinden. Het Nederlands recht is van toepassing.

Wijzigingen 
Praktijk Leef je Gevoel behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te wijzigen en aan te vullen, zonder de cliënt daarvan, vooraf of achteraf, in
kennis te stellen. De geldende, dat wil zeggen meest recente versie van deze Algemene voorwaarden is steeds zichtbaar op de websitewww.willekejansen.nl.

Praktijk Leef je Gevoel staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 78367727
BTW heeft betrekking op de KOR
Bankrekeningnummer: NL59 TRIO 0390 337 161
t.n.v. Willeke Jansen, te Nieuwolda.
Laatste wijziging: 2 januari 2021
Gewijzigd door: Willeke Jansen